Nagatabang sa mga bata nga mahimong luwas ug may kumpiyansa nga explorer sa online nga kalibotan.

Aron mapuslan og maayo ang Internet, kinahanglang andam ang mga bata sa paghimo og maalamong mga desisyon. Ang Be Internet Awesome nagatudlo sa mga bata sa mga mahinungdanon butang sa digital citizenship ug safety aron ilang malibot ang online nga kalibotan nga naay kumpiyansa.

Ang Internet Code of Awesome

ANG MGA MAHINUNGDANONG BUTANG

Be internet Smart

Pag-amping sa mga i-share

Paspas modagan ang mga maayo (ug daotan) nga mga balita sa online, ug kon walay pipila ka pagpanagana, mahimo nga mahimutang ang mga bata sa mga kahimtang nga dunay malungtarong epekto. Ang solusyon? Kinahanglan nga nato nga mahibal-an ang paagi ug unsa ang i-share sa mga tawo nga kaila ug dili kaila.

Pakigkomunikar nga Responsable

 • Pagdasig og mahunahunaong pag-share pinaagi sa pagtratar sa online nga pakigkomunikasyon nga sama sa atubangay nga komunikasyon; kon dili kini hustong isulti, dili pud kini hustong i-post.
 • Paghimog mgal lagda bahin sa klase sa komunikasyon nga nahiangay (ug dili).
 • Hupting pribado ang mga personal nga detalye bahin sa pamilya ug mga higala.

Be internet Alert

Dili magpa-ilad sa peke

Importante nga matabangan ang mga bata sa pagkahibalo nga dili tanan nga makita nila online katuohan, tinuod, o kasaligan. Ang pag-ila tali sa kon unsay tinuod ug unsay peke maoy tinuod kaayo nga leksiyon sa online safety.

Ilha ang mga Senyales sa Posibleng Scam

 • Kon ang mga pahayag bahin sa "pagdaog" o pagkakuha og usa ka butang nga "libre" murag sobra ka tinuod, lagmit gyud nga dili ni tinuod.
 • Ang hustong pagbayloay og mensahe dili angayng maglakip sa paghatag og bisan unsang personal nga impormasyon.
 • Paghunuhuna kanunay nga masusihon una mohimog bisan unsa sa online ug kat-oni ang pagsalig sa imong pagbati. Pagbantay sa mga phishing attempt—mga paningkamot aron managawat og impormasyon sama sa login o mga detalye sa account pinaagi sa pagpakaaron-ingnon nga usa ka kasaligang kontak sa email, text, o uban pang komunikasyon sa online.

Be Internet Strong

Pagsiguro sa imong mga Sekreto

Ang personal nga pribasiya ug seguridad sama ra kaimportante sa online ug sa offline. Ang pagpanalipod sa online nga impormasyon makatabang sa mga bata nga malikayan ang pagkaguba sa ilang mga device, dungog, ug relasyon.

Paghimog Lig-on nga Password

 • Himoa kini nga daling mahinumduman pero likayi ang paggamit ug personal nga impormasyon sama sa mga pangalan o adlaw nga natawhan.
 • Ang pagsagol sa dako ug gamay nga letra, mga simbol, ug numero.
 • P@9-iL1s $@ le+r@ u9 m9@ SimB0L & n^m3r0 s4ma n1in!

Sagol-sagola

 • Ayaw paggamit og parehong password sa daghang website.
 • Paghimog pipila ka lainlaing pag-usad-usab sa mao rang password para sa lainlaing account.

Be Internet Kind

Cool nga Magbinuotan

Ang Internet usa ka gamhanang amplifier nga magamit sa pagpakaylap og pagkapositibo o pagkanegatibo. Mahimong buhaton sa mga bata ang pinakamaayo pinaagi sa pag-apaly sa konsepto sa "tratara ang uban sa paagi nga gusto nimong tratarun" sa ilang mga aksiyon sa online, nga nagamugnag positibong epekto alang sa uban ug nagapahinay sa panggawi nga bullying.

Pagpakitag Panig-ingnan

 • Gamita ang gahom sa internet aron ipakaylap ang pagkapositibo.
 • Undanga ang pagpakaylap sa mga makadaot ug dili tinuod nga mga mensahe pinaagi sa dili pagpasa niini sa uban.
 • Tahora ang mga panaglahi sa uban.

Paghimog Aksiyon

 • I-block ang salbahis o dili angayng panggawi sa online.
 • Paningkamot sa paghatag og suporta sa mga tawong gina-bully.
 • Dasiga ang mga bata sa pagsulti batok sa online bullying ug sa pagreport niini.

Be Internet Brave

Isulti kung naay pagduda

Usa ka leksiyon nga maaplay sa bisan unsa ug sa tanang makita nga digital: Kon makakita ang mga bata og usa ka butang nga kuwestiyonable, angay silang mobating komportable nga isulti kini sa kasaligang hamtong. Makatabang ang mga hamtong niini nga panggawi pinaagi sa pagpasiugda sa bukas nga komunikasyon sa balay ug sa klasrum.

Idasig ang Brave nga Panggawi sa Internet

 • Klaruha ang bahin ang mga patakaran ug gidahom sa pamilya o sa klasrum maylabot sa teknolohiya, apil na ang mga dangatan sa dili angay nga paggamit.
 • Hupti nga padayon ang istoryahanay pinaagi sa kanunayng pagsusi ug pagdasig sa mga bata nga mangutana.
 • Iapil sa pagsultihanay ang ubang kasaligan nga mga hingkod sama sa mga magtutudlo, coach, magtatambag, higala, ug mga paryente.

Mga Himan ug Kahinguhaan

Pagdula nga Luwas.
Pagtuon nga Luwas.
Pagpabiling Luwas.

.
 
.

Kurikulum sa Be Internet Awesome

Ang mga edukador nga nagatudlog online safety maka-download sa mga lesson plan nga nakadawat sa ISTE Seal of Alignment ug mga aktibidad sa klasrum nga mohatag kinabuhi sa mga mahinungdanong leksiyon.

I-download
 
.

Panumpa sa Be Internet Awesome

Ang mga ginikanan nga nagapasiugda sa panaghisgot bahin sa online safety sa balay mahimong modasig sa tibuok pamilya nga moapil pinaagi sa pagrepaso sa mga mahinungdanon ug paghimo sa panaad nga magkauban.

I-download

Aming mga Partner

Mga Eksperto sa Online Safety